REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NEW CLASSIC

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu internetowego newclassic.shop oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży towarów.

 2. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

 3. Sklep internetowy („Sklep") prowadzony jest na domenie newclassic.shop a przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż odzieży oraz związanych z nią akcesoriami. 

 4. Podmiotem prowadzącym Sklep oraz sprzedawcą produktów na nim umieszczonych jest:

      FIRMA HANDLOWA 'CLASSIC' 

NIP 586-000-14-96, 

81-391 Gdynia,

ul. Świętojańska 44

 

5. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności E-Sklep należy wysyłać na adres  e-mail  natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres wskazany w ust. 4 powyżej.

6. Jeśli Klientem jest osoba fizyczna musi ona być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest FIRMA HANDLOWA 'CLASSIC' zwana dalej Sprzedającym.

8.Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

9. Zastrzega się możliwość w zmianie Regulaminu. O zmianie Regulaminu klienci zostaną poinformowani drogą mailową.

 

§2

Składanie zamówień

 

 1. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu.

 2. Rejestracja przez Klienta w systemie Sklepu jest dobrowolna i nieodpłatna. Klient, który dokonał rejestracji w systemie Sklepu ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta.

 3. Rejestracja polega na utworzeniu Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień lub rezerwacji złożonych w Sklepie, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.

 4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu skompletować zamówienie (poprzez "dodaj do koszyka"), wypełnić formularz zamówienia danymi osobowymi i danymi do wysyłki, wybrać sposób dostarczenia towaru, a następnie nacisnąć przycisk „Dalej”. Przesłanie zamówienie następuje po potwierdzeniu formy płatności: za pobraniem.

 5. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Sprzedający zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności Sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych.

 6. Informacja o całkowitej wartości zamówienia jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.

 7. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, miejsca dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. Naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę" powoduje definitywne złożenie zamówienia i powstaniu obowiązku po stronie Klienta.

 8. Po otrzymaniu przez system Sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Wiadomość jest wysyłana automatycznie i potwierdza jedynie fakt dotarcia zamówienia do Sklepu.

 9. Następnie złożone zamówienie podlega weryfikacji przez dział obsługi Klienta  Sklepu. Jeśli zamówienie może zostać wykonane Klient otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość, informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

 10.  Sprzedający może odmówić przyjęcia lub realizacji zamówienia w całości lub w części z ważnych przyczyn. Sprzedający niezwłocznie poinformuje o Klienta o braku możliwości realizacji części lub całości zamówienia z przyczyn określonych w ust. 11, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w koncie Klienta w Sklepie, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem tego konta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 11.  Przyczyny niemożliwości realizacji zamówienia: 1. towar wskazany w zamówieniu nie jest już dostępny lub dostawa nie może być zrealizowana w terminie określonym dla zamówienia; 2. realizacja zamówienia nie jest możliwa  z powodu niepoprawnej pracy systemu komputerowego Sklepu; 3. dane podane przez Klienta są nieprawdziwe; 4.osoba składająca zamówienia nie jest pełnoletnia lub nie wyraziła zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego swoich danych osobowych w zakresie wskazanym w § 8 ust 1 pkt 1 Regulaminu;

 12. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówienia w trybie określonym w ust. 10 lub niemożliwości realizacji zamówienia w całości z powodów określonych w ust. 11, jeżeli Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sklep zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 13.  Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta Sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 10.00-16.00.

 

§3

 

Zawarcie umowy

 

 1. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu (§ 2 ust 8 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem.

 2. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 2 ust. 9 Regulaminu.

 3. Klient akceptuje, że przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sklep wiąże się z zawarciem prawnie skutecznej umowy sprzedaży i obowiązkiem zapłaty określonej w zamówieniu ceny wraz z kosztami wysyłki.

 4. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

 

 

§4

 

Płatność

 

 1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów.

 2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) – w przypadku klientów korzystających ze strony internetowej przeznaczonej na rynek polski. Cena obejmuje również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce i nie obejmuje kosztów dostawy.

 3. Płatność następuje w formie gotówkowej - płatności za pobraniem pocztowym – wyłącznie w przypadku zamówień z miejscem dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za pomocą przelewu.na numer konta: 29 1020 1866 0000 1602 0078 2623.

 

 

 

§5

 

Wysyłka i odbiór towarów

 

 1. Dostawa odbywa się do 6 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 2 Regulaminu. W trakcie trwania specjalnych akcji promocyjnych czas wysyłki zamówienia może się wydłużyć do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 2 Regulaminu. Zamówienia zrealizowane otrzymują status „wysłane".

 2. Zamówienia z wybraną formą płatności ,,przelew" są wysyłane po zaksięgowaniu wpłaty.

 3. Sprzedający powierza dostarczenie towarów osobom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.

 4. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną GLS. Adres dostawy podany przez Klienta uważa się za miejsce spełnienia świadczenia.

 5. Koszt wysyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest zerowy (darmowa wysyłka). Przy zamówieniach z adresem dostawy poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej jest uzgadniany indywidualnie każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez klienta. W momencie składania zamówienia klient jest informowany o pełnych kosztach wysyłki.

 

§6

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem w rozumieniu tej ustawy, tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient ma skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu. Wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz towar należy wysłać na adres wskazany w §1 ust 4 Regulaminu wraz z potwierdzeniem dokonania zakupu (paragonem lub fakturą).

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym towar został odebrany od przewoźnika przez Klienta lub osobę trzecią. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 - dniowego terminu na adres wskazany w §1 ust. 4 Regulaminu.

 5. Koszt zwrotu (odesłania) zakupionego produktu ponosi Klient.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.

 7. Zwrot dokonywany jest: na wskazany przez niego rachunek bankowy lub gotówkowo, w przypadku dostarczenia produktów osobiście przez klienta. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Klienta kwoty do czasu otrzymania towaru.

 8. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 1 powyżej.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.   

 

§ 7

 Reklamacje

 1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towar bez wad fizycznych i prawnych. Jeśli sprzedany towar ma wady fizyczne lub jest w inny sposób niezgodny z umową Klientowi przysługuje prawo do jego bezpłatnej naprawy lub wymiany na nowy.

 2. Reklamacje dotyczące wad towarów należy zgłaszać pisemnie na adres wskazany w § 1 ust 4 Regulaminu.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: a) imię, nazwisko, adres do korespondencji, opcjonalnie adres e-mail kupującego, b) datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji wraz z przedstawieniem potwierdzenia jej zawarcia, c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego, d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Klient musi skorzystać z formularza dostępnego na stronie.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 5. Sklep rozpoznaje reklamację nie później w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 6. Koszty przesyłki towaru ponosi Klient. W razie uznania reklamacji za zasadną Sklep zwraca Klientowi koszty przesyłki nie większe jednak niż koszt normalnej przesyłki poleconej.

 7. Dalsze uprawnienia związane z wadliwością sprzedanego towaru reguluje ustawa dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 8. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać na adres poczty e-mail sklep.newclassic@gmail.com

 

§ 8

Dane osobowe

 1. W formularzu rejestracyjnym Konta Klient decyduje o wyrażaniu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu: 1. zawierania i wykonania umów sprzedaży opisanych w Regulaminie; 2. działalności marketingowej prowadzonej przez Sklep w zakresie promocji swoich towarów.

 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wskazanym w ust 1 pkt 1 powyżej jest warunkiem złożenia zamówienia.

 3. Administratorem danych osobowych jest FIRMA HANDLOWA 'CLASSIC' . Ujawnione przez Klientów dane osobowe przetwarzane są w Zbiorze Danych Osobowych Klientów Sklepu.

 4. Klient jest uprawniony do zmiany swoich danych osobowych lub odwołania zgody na ich przetwarzanie.

 

§ 9

Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta oraz zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie Internetowym.

 5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

 

§ 10

 

Polityka Cookies

 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sklep.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  3. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  4. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

§ 11

 

Zmiany Regulaminu

 

O zmianach Regulaminu FIRMA HANDLOWA 'CLASSIC' informuje na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą zmiany Regulaminu realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich składania.

 

§ 12

 

Odesłanie

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy polskiego Kodeksu cywilnego i  innych ustaw. Jeżeli strony wyrażą taką wolę, spory rozstrzygane będą polubownie lub w drodze postępowania mediacyjnego. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, spory rozstrzygają właściwe sądy.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827)

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2020 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.